PoliticA? de confidenE�ialitate

PoliticA? de confidenE�ialitate

Ultima actualizare: martie 2019

I. InformaE�ii generale

ConfidenE�ialitatea datelor dumneavoastrA? cu caracter personal reprezintA? una dintre preocupA?rile principale aleA�Prodomus SRL, cu sediul A�nA�Str. Al.I.Cuza , nr.49, Galați 800506, România, A�n calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vA? informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastrA? cu caracter personal, A�n contextul utilizA?rii paginii de internetA�Mobilier-Prodomus.ro. (a�zSite-ula�?)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1.A�DacA? sunteE�i client al Site-ului,A�Prodomus SRLA�va prelucra datele dumneavoastrA? cu caracter personal, cum ar fi nume AYi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul A�n care utilizaE�i Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinA?ele/obiAYnuinE�ele dumneavoastrA? A�n cadrulA�Prodomus SRL, precum E�i orice alte categorii de date pe care le furnizaE�i A�n mod direct A�n contextul creA?rii contului de utilizator, A�n contextul plasA?rii unei comenzi prin intermediul site-ului sau A�n orice alt mod care rezultA? din utilizarea Site-ului.

DacA? pentru a vA? crea cont de utilizator pe Site, utilizaE�i contul dumneavoastrA? de Facebook sau Google,A�Prodomus SRLA�va prelucra urmA?toarele date publice de profil afiAYate de aplicaA?iile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

AZn cazul A�n care alegeE�i sA? vA? creaE�i cont de utilizator doar A�nainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastrA? de e-mail A�n baza cA?reia va fi creat automat un cont. AZn cazul A�n care nu finalizaE�i comanda, adresa de e-mail E�i celelalte date furnizate nu vor fi stocate deA�Prodomus SRL, iar contul creat va fi E�ters automat.

II.2.A�DacA? sunteE�i vizitator al Site-ului,A�Prodomus SRLA�va prelucra datele dumneavoastrA? cu caracter personal pe care le furnizaE�i A�n mod direct A�n contextul utilizA?rii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaE�i A�n cadrul secE�iunii de contact / A�ntrebA?ri / reclamaE�ii, A�n mA?sura A�n care ne contactaE�i A�n acest fel.

III. Scopurile E�i temeiurile de prelucrA?rii

III.1.A�DacA? sunteE�i client al Site-ului,A�Prodomus SRLA�prelucreazA? datele dumneavoastrA? cu caracter personal astfel:

 • pentru desfA?E�urarea relaE�iei contractuale dintre dumneavoastrA? AYiA�Prodomus SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea AYi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastrA? asupra stA?rii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop are la bazA? contractul A�ncheiat A�ntre dumneavoastrA? E�iA�Prodomus SRL, definit A�n cuprinsul Termenelor E�i CondiE�iilor. Furnizarea datelor dumneavoastrA? cu caracter personal este necesarA? pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizA?rii datelor poate avea drept consecinE�A? imposibilitatea derulA?rii raporturilor contractuale dintre dumneavoastrA? E�iA�Prodomus SRL.

 • pentru A�ndeplinirea obligaE�iilor legale care incumbA?A�Prodomus SRLA�n contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaE�iilor A�n materie fiscalA?, precum E�i A�n materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrA? pentru acest scop este necesarA? A�n baza unor obligaE�ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop este necesarA?. Refuzul furnizA?rii datelor poate avea drept consecinE�A? imposibilitateaA�Prodomus SRLA�de a respecta obligaE�iile legale care A�i revin E�i deci A�n imposibilitatea de a vA? oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activitA?A?i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanA?A? (e-mail, sms) de comunicA?ri comerciale privind produsele AYi serviciile oferite deA�Prodomus SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrA? pentru acest scop are la bazA? consimE�A?mA?ntul dumneavoastrA?, dacA? alegeE�i sA?-l furnizaE�i.A�

VA? puteE�i exprima consimE�A?mA?ntul pentru prelucrarea datelor A�n acest scop prin bifarea cA?suE�ei corespunzA?toare de la momentul creA?rii contului, sau ulterior creA?rii contului, la secE�iunea InformaE�iile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicA?ri comerciale puteE�i folosi opA?iunea de la finalul fiecA?rui e-mail/ sms conA?inA?nd comunicA?ri comerciale. AZn plus, puteE�i sA? vA? dezabonaE�i prin accesarea secE�iunii InformaE�iile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop este voluntarA?.A�Refuzul furnizA?rii consimE�A?mA?ntului pentru prelucrarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop nu va avea urmA?ri negative pentru dumneavoastrA?.

 • A�n scopul efectuA?rii diverselor analize, raportA?ri privind modul de funcE�ionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinA?e de consum, A�n principal, A�n vederea A�mbunA?tA?A?iri experienE�ei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrA? pentru acest scop are la bazA? interesul legitim alA�Prodomus SRLA�de a A�mbunA?tA?E�ii permanent experienE�a clienE�ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop este voluntarA?. Refuzul furnizA?rii datelor pentru acest scop nu va avea urmA?ri negative pentru dumneavoastrA?.

III.2.A�DacA? sunteE�i vizitator al Site-ului,A�Prodomus SRLA�prelucreazA? datele dumneavoastrA? cu caracter personal astfel:

 • pentru activitA?A?i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanA?A? (e-mail, sms), de comunicA?ri comerciale privind produsele AYi serviciile oferite deA�Prodomus SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrA? pentru acest scop are la bazA? consimE�A?mA?ntul dumneavoastrA?, dacA? alegeE�i sA?-l furnizaE�i.

VA? puteE�i exprima consimE�A?mA?ntul pentru prelucrarea datelor A�n acest scop prin completarea E�i bifarea cA?suE�ei corespunzA?toare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicA?ri comerciale puteE�i folosi opA?iunea de la finalul fiecA?rui e-mail/ sms conA?inA?nd comunicA?ri comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop este voluntarA?. Refuzul furnizA?rii consimE�A?mA?ntului pentru prelucrarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop nu va avea urmA?ri negative pentru dumneavoastrA?.

 • pentru rezolvarea plA?ngerilor, reclamaA?iilor AYi pentru a monitoriza traficul E�i a A�mbunA?tA?A?ii experienE�a dumneavoastrA? oferitA? pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrA? pentru acest scop are la bazA? interesul legitim alA�Prodomus SRLA�de a asigura funcE�ionarea corectA? a Site-ului, precum E�i pentru a A�mbunA?tA?E�ii permanent experienE�a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluE�ionarea diferitelor comentarii, A�ntrebA?ri sau reclamaE�ii.

Furnizarea datelor dumneavoastrA? A�n acest scop este voluntarA?. Refuzul furnizA?rii datelor pentru acest scop nu va avea urmA?ri negative pentru dumneavoastrA?.

IV. Durata pentru care vA? prelucrA?m datele

Ca principiu,A�Prodomus SRLA�va prelucra datele dumneavoastrA? cu caracter personal atA?t cA?t este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menE�ionate mai sus.

AZn cazul A�n care sunteE�i client, vom prelucra datele dumneavoastrA? pe A�ntreaga duratA? a raporturilor contractuale E�i ulterior conform obligaA?iilor legale care revin A�n sarcinaA�Prodomus SRLA�(de ex., A�n cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pA?strare prevA?zut de lege este de 10 ani de la data A�ncheierii exerciA?iului financiar A�n cursul cA?ruia au fost A�ntocmite).

AZn situaA?ia A�n care sunteE�i client E�i vA? exercitaE�i opE�iunea de AYtergere a contului de utilizator, prin apA?sarea butonul E?tergere cont din secE�iunea InformaE�iile contului meu,A�Prodomus SRLA�va interpreta aceastA? acE�iune ca opE�iunea dumneavoastrA? de a vA? dezabona de la primirea de comunicA?ri comerciale prin care vA? E�inem la curent despre produsele E�i serviciile oferite prin intermediul site-ului. AZn acest sens, dacA? alegeE�i sA? vA? E�tergeE�i contul de utilizator, nu vA? vom mai trimite e-mailuri E�i/sau sms-uri de acest gen. TotuE�i, dorim sA? vA? informA?m cA? E�tergerea contului nu va avea ca efect automat E�tergerea datelor dumneavoastrA? cu caracter personal. AZn cazul A�n care doriE�i sA? nu vA? mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacA? doriE�i E�tergerea datelor, vA? puteE�i exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. AZn cazul stromectol gale ordonnance, stromectol gale ordonnance, stromectol gale ordonnance, stromectol gale ordonnance, stromectol gale ordonnance, stromectol gale ordonnance. A�n care solicitaE�i AYtergerea contului, A�nsA? pe acel cont existA? cel puA?in o comandA? activA?, cererea de AYtergere a contului va putea fi A�nregistratA? numai dupA? livrarea produselor AYi finalizarea ultimei comenzi active.

DacA? vA? retrageE�i consimE�A?mA?ntul pentru prelucrarea datelor A�n scop de marketing,A�Prodomus SRLA�va A�nceta prelucrarea datelor dumneavoastrA? cu caracter personal A�n acest scop, fA?rA? A�nsA? a afecta prelucrA?rile desfA?E�urate deA�Prodomus SRLA�pe baza consimE�A?mA?ntului exprimat de cA?tre dumneavoastrA? A�nainte de retragerea acestuia.

V. DezvA?luirea datelor cu caracter personal

Pentru A�ndeplinirea scopurilor de prelucrare,A�Prodomus SRLA�poate dezvA?lui datele dumneavoastrA? cA?tre parteneri, cA?tre terE�e persoane sau entitA?E�i care sprijinA?A�Prodomus SRLA�A�n desfA?E�urarea activitA?E�ii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori cA?tre autoritA?E�ile publice centrale/locale, A�n urmA?toarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • A�n situaE�iile A�n care aceastA? comunicare ar fi necesarA? pentru atribuirea de premii sau alte facilitA?E�i persoanelor vizate, obE�inute ca urmare a participA?rii lor la diverse campanii promoE�ionale organizate de cA?treA�Prodomus SRLprin intermediul Site-ului;
 • pentru menE�inerea, personalizarea E�i A�mbunA?tA?E�irea Site-ului E�i a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea E�i cercetarea, monitorizarea tendinE�elor de utilizare E�i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranE�A? E�i autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicA?ri comerciale de marketing, A�n condiE�iile E�i limitele prevA?zute de lege;
 • atunci cA?nd dezvA?luirea datelor cu caracter personal este prevA?zutA? de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate cA?treA�Prodomus SRLA�pot fi transferate A�n afara RomA?niei, dar doar cA?tre state din Uniunea EuropeanA?.

VII. Drepturile de care beneficiaE�i

AZn condiE�iile prevA?zute de legislaE�ia A�n materia prelucrA?rii datelor cu caracter personal, A�n calitate de persoane vizate, beneficiaE�i de urmA?toarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitA?E�ile de prelucrare efectuate de cA?treA�Prodomus SRL, conform celor descrise A�n prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obE�ine confirmarea din parteaA�Prodomus SRLcu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum E�i detalii privind activitA?E�ile de prelucrare precum modalitatea A�n care sunt prelucrate datele, scopul A�n care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obE�ine corectarea, fA?rA? A�ntA?rzieri justificate, de cA?treA�Prodomus SRLa datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum E�i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicatA? fiecA?rui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepE�ia cazului A�n care acest lucru se dovedeE�te imposibil sau presupune eforturi disproporE�ionate.
 • dreptul la E�tergerea datelor, fA?rA? A�ntA?rzieri nejustificate, (a�zdreptul de a fi uitata�?), A�n cazul in care se aplicA? unul dintre urmA?toarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru A�ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • A�n cazul A�n care este retras consimE�A?mA?ntul E�i nu existA? niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • A�n cazul A�n care persoana vizatA? se opune prelucrA?rii E�i nu existA? motive legitime care sA? prevaleze;
  • A�n cazul A�n care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • A�n cazul A�n care datele cu caracter personal trebuie E�terse pentru respectarea unei obligaE�ii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate A�n legA?turA? cu oferirea de servicii ale societA?E�ii informaE�ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta cA?ruia se aflA? operatorul.

Este posibil ca, A�n urma solicitA?rii de E�tergere a datelor,A�Prodomus SRLA�sA? anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) E�i sA? continue A�n aceste condiE�ii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricE�ionarea prelucrA?rii A�n mA?sura A�n care :
  • persoana contestA? exactitatea datelor, pe o perioadA? care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegalA?, iar persoana vizatA? se opune E�tergerii datelor cu caracter personal, solicitA?nd A�n schimb restricE�ionarea utilizA?rii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal A�n scopul prelucrA?rii, dar persoana vizatA? i le solicitA? pentru constatarea, exercitarea sau apA?rarea unui drept A�n instanE�A?; sau
  • persoana vizatA? s-a opus prelucrA?rii (altele decA?t cele de marketing direct), pentru intervalul de timp A�n care se verificA? dacA? drepturile legitime ale operatorului prevaleazA? asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal A�ntr-o modalitate structuratA?, folositA? A�n mod obiE�nuit E�i A�ntr-un format uE�or de citit, precum E�i (ii) dreptul ca aceste date sA? fie transmise de cA?treA�Prodomus SRLcA?tre alt operator de date, A�n mA?sura A�n care sunt A�ndeplinite condiE�iile prevA?zute de lege;
 • dreptul la opoziE�ie a�� A�n ceea ce priveE�te activitA?E�ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitA?ri conform celor indicate mai jos;
  • A�n orice moment, din motive legate de situaE�ia particularA? A�n care se aflA? persoana vizatA?, ca datele care o vizeazA? sA? fie prelucrate A�n temeiul interesului legitim alA�Prodomus SRL sau A�n temeiul interesului public, cu excepE�ia cazurilor A�n careA�Prodomus SRLA�poate demonstra cA? are motive legitime E�i imperioase care justificA? prelucarea E�i care prevaleazA? asupra intereselor, drepturilor E�i libertA?E�ilor persoanelor vizate sau cA? scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept A�n instanE�A?;
  • A�n orice moment, A�n mod gratuit E�i fA?rA? nicio justificare, cA? datele care o vizeazA? sA? fie prelucrate A�n scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitA?E�i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizatA? sau o afecteazA? A�n mod similar A�ntr-o mA?surA? semnificativA?;
 • dreptul de a vA? adresa AutoritA?A?ii NaA?ionale de Supraveghere a PrelucrA?rii Datelor cu Caracter Personal sau instanE�elor competente, A�n mA?sura A�n care consideraE�i necesar.

Pentru orice A�ntrebA?ri suplimentare cu privire la modul A�n care datele cu caracter personal sunt prelucrate E�i pentru a vA? exercita drepturile menE�ionate mai sus, vA? rugA?m sA? vA? adresaE�i la adresa de email:A�office@prodomus.info.ro.
AceastA? paginA? de internet foloseE�te fiE�iere de tip cookie. Pentru mai multe informaE�ii cu privire la modul A�n care se folosesc aceste fiE�iere, vA? rugA?m sA? accesaE�i urmA?torul linkA�https://cookies.apti.ro/

«

»