Termeni E�i condiE�ii

Termeni E�i condiE�ii

Ultima actualizare 19 februarie 2019

 1. Acordul la Termeni

1.1 AceE�ti Termeni E�i CondiE�ii constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic A�ncheiat A�ntre dvs., fie personal sau A�n numele unei entitA?E�i (dvs.), E�iA�Prodomus SRL, care desfA?E�oarA? activitA?E�i comerciale caA�Mobilier-Prodomus.ro, cu privire la accesul la E�i utilizarea paginii de Internet Mobilier-Prodomus.ro (http://www.mobilier-prodomus.ro), precum E�i orice alte aplicaE�ii conexe (site-ul).

Site-ul oferA? urmA?toarele servicii:A�prezentare produse și serviciiA�(Servicii). SunteE�i de acord cA? accesA?nd Site-ul E�i / sau Serviciile, aE�i citit, aE�i A�nE�eles E�i sunteE�i de acord sA? respectaE�i toE�i aceE�ti Termeni E�i condiE�ii.

DacA? nu sunteE�i de acord cu toE�i aceE�ti Termeni E�i CondiE�ii, atunci vi se interzice utilizarea Site-ului E�i a Serviciilor E�i trebuie sA? A�ntrerupeE�i imediat utilizarea lor.A�VA? recomandA?m sA? imprimaE�i o copie a acestor Termeni E�i condiE�ii pentru referinE�e viitoare.

1.2 Politicile suplimentare prezentate A�n secE�iunea 1.7 de mai jos, precum E�i orice termeni E�i condiE�ii suplimentare sau documente care pot fi periodic postate pe Site sunt incluse A�n mod expres prin referinE�A?.

1.3 Este posibil sA? modificA?m termenii E�i condiE�iile A�n orice moment. Versiunea actualizatA? a acestor Termeni E�i condiE�ii va fi indicatA? printr-o datA? actualizatA? a�zRevizuitA?a�?, iar versiunea actualizatA? va intra A�n vigoare de A�ndatA? ce va fi accesibilA?. SunteE�i responsabil pentru revizuirea acestor Termeni E�i condiE�ii pentru a fi informaE�i A�n legA?turA? cu actualizA?rile. Utilizarea continuA? a site-ului A�nseamnA? cA? aE�i acceptat astfel de modificA?ri.

1.4 Este posibil sA? actualizA?m sau sA? modificA?m site-ul din cA?nd A�n cA?nd pentru a reflecta modificA?rile aduse produselor noastre, nevoilor utilizatorilor E�i / sau prioritA?E�ilor noastre de afaceri.

1.5 Site-ul nostru este adresat persoanelor care locuiesc A�n RomA?nia. InformaE�iile furnizate pe site nu sunt destinate distribuirii sau utilizA?rii de cA?tre nicio persoanA? sau entitate A�n nici o jurisdicE�ie sau E�arA? A�n care o astfel de distribuE�ie sau utilizare ar fi contrarA? legilor sau reglementA?rilor sau care ne-ar supune oricA?ror cerinE�e de A�nregistrare A�n cadrul respectivei jurisdicE�ii sau E�A?ri .

1.6 Site-ul este destinat utilizatorilor care au cel puE�in 18 ani. DacA? sunteE�i sub vA?rsta de 18 ani, nu vi se permite sA? vA? A�nregistraE�i pe Site sau sA? utilizaE�i Serviciile fA?rA? permisiunea pA?rinteascA?.

1.7 Politicile suplimentare care se aplicA? E�i A�n cazul utilizA?rii de cA?tre dvs. a Site-ului includ:

 1. Utilizare acceptabilA?

2.1 Nu puteti utiliza site-ul E�i serviciile noastre A�n alt scop decA?t cel pentru care au fost realizate. ConE�inutul Site-ului nu poate fi folosit A�n scop comercial, cu excepE�ia cazurilor A�n care acestea sunt aprobate A�n mod special de cA?tre noi.

2.2 AZn calitate de utilizator al acestui site, sunteE�i de acord sA? nu:

 • CreaE�i legA?turi cA?tre site sau sA? incorporaE�i neautorizat Site-ul A�n alte pagini.
 • CircumscrieE�i, dezactivaE�i sau interferaE�i A�n alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale site-ului, inclusiv funcE�iile care A�mpiedicA? sau restricE�ioneazA? utilizarea sau copierea oricA?rui conE�inut sau impun limitA?ri privind utilizarea
 • FolosiE�i necorespunzA?tor serviciile noastre de asistenE�A? sau trimiteE�i rapoarte false despre abuz sau conduitA? necorespunzA?toare
 • AngajaE�i A�n orice utilizare automatA? a sistemului, cum ar fi utilizarea de script-uri pentru a trimite comentarii sau mesaje, sau utilizarea oricA?ror minare de date, roboE�i sau instrumente similare de colectare E�i extragere a datelor
 • InterferaE�i, A�ntrerupeE�i sau creaE�i o povarA? nejustificatA? pe Site sau pe reE�elele E�i serviciile conectate la Site
 • AZncercaE�i sA? impersonaE�i un alt utilizator sau o persoanA? sau sA? utilizaE�i numele de utilizator al altui utilizator
 • UtilizaE�i orice informaE�ie obE�inutA? de pe site pentru a hA?rE�ui, a abuza sau a face rA?u unei alte persoane
 • FolosiE�i Site-ul sau conE�inutul nostru ca parte a oricA?ror eforturi de a concura cu noi sau orice efort de a genera venituri sau activitate comercialA?
 • AZncercaE�i sA? accesaE�i orice porE�iuni ale site-ului pe care sunteE�i restricE�ionat sA? le accesaE�i
 • HA?rE�uiE�i, deranjaE�i, intimidaE�i sau ameninE�aE�i pe oricare dintre angajaE�ii, agenE�ii sau alE�i utilizatori
 • UtilizaE�i Site-ul A�ntr-o manierA? incompatibilA? cu orice legi sau reglementA?ri aplicabile
 • implicarea falsA? a unei relaE�ii cu noi sau cu o altA? companie cu care nu aveE�i o relaE�ie
 1. ConE�inutul nostru

3.1 Cu excepE�ia cazului A�n care se specificA? altfel, site-ul E�i serviciile, inclusiv codul sursA?, bazele de date, funcE�ionalitatea, software-ul, designul site-ului web, audio, video, textul, fotografiile E�i graficele pe Site sunt proprietatea sau licenE�a noastrA? E�i sunt protejate drepturile de autor E�i legile privind mA?rcile comerciale.

3.2 Cu excepE�ia cazurilor prevA?zute expres A�n aceE�ti Termeni E�i condiE�ii, nicio parte a site-ului, a serviciilor sau a conE�inutului nostru nu poate fi copiatA?, reprodusA?, agregatA?, republicatA?, A�ncA?rcatA?, postatA?, afiE�atA?, codificatA?, tradusA?, sau exploatatA? altfel A�n orice scop comercial, fA?rA? permisiunea noastrA? expresA? prealabilA? scrisA?.

3.3 AZn cazul A�n care sunteE�i eligibil (A?) sA? utilizaE�i Site-ul, vi se acordA? o licenE�A? limitatA? pentru a accesa E�i a utiliza Site-ul E�i ConE�inutul nostru E�i pentru a descA?rca sau a imprima o copie a oricA?rei porE�iuni a ConE�inutului pentru a fi folosit A�n mod corespunzA?tor cu scop necomercial.

3.4 Nu veE�i (a) A�ncerca sA? obE�ineE�i acces neautorizat la Site sau la orice reE�ele, servere sau sisteme informatice conectate la Site; E�i / sau (b) sA? realizaE�i pentru orice scop, inclusiv corectarea erorilor, orice modificA?ri, adaptA?ri, adA?ugiri sau A�mbunA?tA?E�iri ale Site-ului sau ale ConE�inutului nostru, inclusiv modificarea copiilor digitale sau pe hA?rtie pe care le-aE�i descA?rcat.

3.5 Vom (a) pregA?ti site-ul E�i conE�inutul nostru cu pricepere E�i A�ngrijire rezonabilA?; E�i (b) sA? folosim software standard de detectare a viruE�ilor pentru a A�ncerca sA? blocA?m A�ncA?rcarea conE�inutului care conE�ine viruE�i pe site.

3.6 ConE�inutul site-ului este furnizat numai pentru informaE�ii generale. Nu intenE�ioneazA? sA? reprezinte sfaturi pe care ar trebui sA? vA? bazaE�i. Trebuie sA? obE�ineE�i sfaturi profesionale sau de specialitate A�nainte de a lua sau de a renunE�a la orice acE�iune pe baza conE�inutului site-ului.

3.7 DeE�i depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informaE�iile de pe site-ul nostru, nu facem nicio declaraE�ie, garanE�ie, expresA? sau implicitA?, cA? conE�inutul nostru este corect, complet sau actualizat.

 1. LegA?tura cu conE�inutul terE�ilor

4.1 Site-ul poate conE�ine legA?turi cA?tre site-uri web sau aplicaE�ii exploatate de terE�e pA?rE�i. Nu avem nicio influenE�A? sau control asupra site-urilor sau aplicaE�iilor unor terE�e pA?rE�i sau asupra operatorului terE�. Nu suntem responsabili E�i nu susE�inem site-uri sau aplicaE�ii ale unor terE�e pA?rE�i sau disponibilitatea sau conE�inutul acestora.

4.2 Nu acceptam nici o responsabilitate pentru reclamele continute in Site. DacA? sunteE�i de acord sA? cumpA?raE�i bunuri E�i / sau servicii de la orice terE�A? parte care face publicitate pe acest site, faceE�i acest lucru pe propriul dvs. risc. Agentul de publicitate, E�i nu noi, este responsabil pentru aceste bunuri E�i / sau servicii E�i dacA? aveE�i A�ntrebA?ri sau plA?ngeri A�n legA?turA? cu acestea, trebuie sA? contactaE�i agentul de publicitate.

 1. Administrarea site-ului

5.1 Ne rezervA?m dreptul, dupA? bunul plac, de a (1) monitoriza site-ul pentru A�ncA?lcA?ri ale acestor Termeni E�i condiE�ii; (2) sA? luam mA?surile legale adecvate A�mpotriva oricA?ror persoane care A�ncalcA? legile aplicabile sau aceE�ti Termeni E�i condiE�ii; (3) sA? eliminA?m de pe Site sau sA? dezactivA?m toate fiE�ierele E�i conE�inutul de dimensiuni excesive sau care sunt A�n vreun fel o povarA? pentru sistemele noastre; E�i (4) sA? gestionA?m site-ul A�ntr-o manierA? menitA? sA? protejeze drepturile E�i proprietatea noastrA? E�i sA? faciliteze buna funcE�ionare a site-ului E�i a serviciilor.

5.2 Nu garantA?m faptul cA? site-ul va fi securizat sau fA?rA? erori sau viruE�i.

5.3 SunteE�i responsabil pentru configurarea tehnologiei informaE�iei, a programelor de calculator E�i a platformei pentru a accesa site-ul E�i ar trebui sA? utilizaE�i propriul software de protecE�ie A�mpotriva viruE�ilor.

 1. Modificarea E�i disponibilitatea site-ului

6.1 Ne rezervA?m dreptul de a modifica, schimba sau elimina conE�inutul Site-ului A�n orice moment sau din orice motiv, la discreE�ia noastrA?, fA?rA? notificare. De asemenea, ne rezervA?m dreptul de a modifica sau de a A�ntrerupe A�n totalitate sau parE�ial Serviciile fA?rA? notificare A�n orice moment.

6.2 Nu putem garanta cA? site-ul E�i serviciile vor fi disponibile A�n orice moment. online tamoxifen 20 cipla india, online tamoxifen 20 cipla india, online tamoxifen 20 cipla india, online tamoxifen 20 cipla india, online tamoxifen 20 cipla india, online tamoxifen 20 cipla india. Este posibil sA? prezentA?m probleme de hardware, software sau alte probleme sau sA? efectuA?m A�ntreE�inerea legatA? de Site, ducA?nd la A�ntreruperi, A�ntA?rzieri sau erori. SunteE�i de acord cA? nu avem niciun fel de rA?spundere pentru orice pierdere, deteriorare sau neplA?cere cauzatA? de incapacitatea dvs. de a accesa sau de a utiliza Site-ul sau Serviciile A�n timpul oricA?ror perioade de nefuncE�ionare sau A�ntrerupere a Site-ului sau a Serviciilor. Nu suntem obligaE�i sA? menE�inem E�i sA? sprijinim Site-ul sau Serviciile sau sA? furnizam corecE�ii, actualizA?ri sau versiuni.

6.3 Este posibil sA? existe informaE�ii pe Site care conE�in erori tipografice, inexactitA?E�i sau omisiuni care se pot referi la Servicii, inclusiv descrieri, preE�uri, disponibilitate E�i alte informaE�ii. Ne rezervA?m dreptul de a corecta erorile, inexactitA?E�ile sau omisiunile E�i de a modifica sau actualiza informaE�iile A�n orice moment, fA?rA? o notificare prealabilA?.

 1. Declinare a responsabilitA?E�ii / limitarea rA?spunderii

7.1 Site-ul E�i serviciile sunt oferite aE�a cum sunt. Sunteti de acord ca utilizarea Site-ului E�i/sau serviciilor aferente este doar riscul dumneavoastra exceptA?nd ce este stipulat A�n aceste Termene si Conditii, toate garanE�iile, termenele, condiE�iile E�i A�ntreprinderile, explicit sau implicit(incluzA?nd de catre statut, personalizat sau utilizat, un curs de negociere, sau lege comunA?) A�n conexiune cu Site-ul E�i serviciile E�i utilizarea dumneavoastra a acestora incluzA?nd, fA?rA? limitare, garanE�iile implicite de calitate satisfA?cA?toare, potrivite pentru un anumit scop E�i non-incalcare sunt excluse A�n limita maximA? a legii aplicabile.

Nu oferim nici un fel de garanE�ii sau reprezentA?ri cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea conE�inutului site-ului, nu suntem raspunzatori de nici un fel de (1) erori sau omisiuni A�n conE�inut: (2) orice acces neautorizat la serverele noastre E�i / sau orice alte informaE�ii personale E�i / sau informaE�ii financiare stocate pe serverul nostru; (3) orice A�ntrerupere sau A�ncetare a transmiterii cA?tre sau de pe site sau servicii; E�i / sau (4) orice bug-uri, viruE�i, cai troieni sau altele asemenea care pot fi transmise cA?tre sau prin intermediul site-ului de cA?tre orice terE�A? parte. Nu vom fi responsabili pentru A�ntA?rzierea sau nerespectarea obligaE�iilor noastre A�n conformitate cu aceE�ti Termeni E�i condiE�ii, A�n cazul A�n care o asemenea A�ntA?rziere sau eE�ec este cauzatA? de un eveniment care nu este controlat A�n mod rezonabil de noi.

7.2 RA?spunderea noastrA? pentru pagubele suferite de dvs.:

Indiferent dacA? sunteE�i o persoanA? fizicA? sau juridicA?:

 • Nu excludem sau limitA?m A�n vreun fel rA?spunderea noastrA? faE�A? de dvs. A�n cazul A�n care ar fi ilegal acest lucru. Aceasta include rA?spunderea pentru moartea sau vA?tA?marea corporalA? provocatA? de neglijenE�a noastrA? sau de neglijenE�a angajaE�ilor, agenE�ilor sau subcontractanE�ilor noE�tri E�i de fraudA? sau denaturare frauduloasA?.
 • DacA? nu respectA?m aceE�ti Termeni E�i CondiE�ii, vom fi responsabili pentru pierderile sau pagubele pe care le suferiE�i, ceea ce reprezintA? un rezultat previzibil al A�ncA?lcA?rii acestor Termeni E�i condiE�ii, dar nu vom fi responsabili pentru orice pierderi sau daune care nu au fost previzibilA? A�n momentul A�n care aE�i A�nceput sA? utilizaE�i site-ul / serviciile.

AZn ciuda oricA?ror prevederi contrare conE�inute A�n secE�iunea Declinare a responsabilitA?E�ii / Limitarea rA?spunderii, rA?spunderea noastrA? faE�A? de dvs. din orice cauzA? E�i indiferent de forma acE�iunii va fi A�n orice moment limitatA? la o sumA? totalA? totalA? egalA? cu cea mai mare dintre (a ) suma de 50 euro sau (b) suma plA?titA?, dacA? este cazul, de cA?tre dvs. pentru noi pentru Serviciu / Site pe parcursul perioadei de E�ase (6) luni anterioare producerii oricA?rei cauze de acE�iune.

DacA? sunteE�i o persoanA? juridicA?:

Nu vom fi rA?spunzA?tori faE�A? de dvs. pentru nici o pierdere sau prejudiciu, fie A�n contract, delictualA? (inclusiv neglijenE�A?), A�ncA?lcare a taxei legale sau altfel, chiar dacA? este previzibilA?, care apare sub sau A�n legA?turA? cu:

 • utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a site-ului / serviciilor noastre; sau
 • utilizarea sau dependenE�a de orice conE�inut afiE�at pe site-ul nostru.

AZn special, nu vom fi responsabili pentru:

 • pierderea profitului, a vA?nzA?rilor, a afacerilor sau a veniturilor;
 • A�ntreruperea activitA?E�ii;
 • pierderea economiilor anticipate;
 • pierderea oportunitA?E�ilor de afaceri, a bunA?voinE�ei sau a reputaE�iei; sau
 • orice pierdere sau deteriorare indirectA? sau consecventA?.

DacA? sunteE�i o persoanA? fizicA?:

 • VA? rugA?m sA? reE�ineE�i cA? oferim site-ul nostru numai pentru utilizare internA? E�i privatA?. SunteE�i de acord sA? nu utilizaE�i site-ul nostru A�n scopuri comerciale sau de afaceri E�i nu avem nicio responsabilitate faE�A? de dvs. pentru pierderi de profit, pierderi de afaceri, A�ntreruperi de afaceri sau pierderi de oportunitA?E�i de afaceri.
 • AZn cazul A�n care furnizam un produs digital defect furnizat din oferta noastra care dA?uneazA? unui dispozitiv sau conE�inutului digital aparE�inA?nd dvs. E�i acest lucru este cauzat de nereuE�ita noastrA? de a folosi A�ngrijiri E�i abilitA?E�i rezonabile, vom repara daunele sau vom plA?ti compensaE�ii.
 • aveE�i drepturi legale A�n legA?turA? cu bunurile care sunt defecte sau neconforme descrierii. Consilierea cu privire la drepturile dvs. legale o puteti gA?si la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (http://www.anpc.gov.ro/). Nimic din aceste Termeni E�i condiE�ii nu va afecta aceste drepturi legale.
 1. Termeni E�i A�ncetare

8.1 AceE�ti Termeni E�i CondiE�ii rA?mA?n A�n vigoare A�n timp ce utilizaE�i Site-ul sau Serviciile sau sunteE�i A�n alt mod un utilizator al Site-ului, dupA? caz. PuteE�i sA? vA? A�ntrerupeE�i utilizarea sau participarea oricA?nd, din orice motiv, urmA?nd instrucE�iunile pentru A�nchiderea conturilor de utilizator A�n setA?rile contului dvs., dacA? acestea sunt disponibile sau contactA?ndu-ne la office@prodomus.info.ro.

8.2 FA?rA? a limita orice alta dispozitie a acestor Termeni si Conditii, ne rezervam dreptul, la discretia noastra E�i fA?rA? notificare sau raspundere, sA? refuzA?m accesul E�i utilizarea Site-ului E�i a Serviciilor (inclusiv blocarea anumitor adrese IP) din orice motiv, incluzA?nd, fA?rA? limitare, A�ncA?lcarea oricA?rei reprezentA?ri, garanE�ii sau legi conE�inute A�n aceE�ti Termeni E�i condiE�ii sau A�n orice lege sau reglementare aplicabilA?.

DacA?, la propria noastrA? discreE�ie, determinA?m cA? utilizarea de cA?tre dvs. a site-ului / serviciilor este A�n contradicE�ie cu aceE�ti Termeni E�i condiE�ii sau cu orice lege sau reglementare aplicabilA?, este posibil sA? A�ncheiem utilizarea sau participarea dvs. la Site E�i servicii sau sA? E�tergem orice conE�inut sau informaE�ii pe care le-aE�i postat A�n orice moment, fA?rA? avertisment, la discreE�ia noastrA?.

8.3 DacA? vA? A�nchidem sau suspendA?m contul din orice motiv stabilit A�n aceastA? secE�iune 8, vi se interzice sA? vA? A�nregistraE�i E�i sA? creaE�i un cont nou sub numele dvs., un nume fals sau A�mprumutat sau numele unei terE�e pA?rE�i, chiar dacA? aE�i putea acE�iona A�n numele terE�ului. Pe lA?ngA? A�nchiderea sau suspendarea contului dvs., ne rezervA?m dreptul de a lua mA?suri legale adecvate, inclusiv, fA?rA? limitare, urmA?rirea cA?ilor de atac civile, penale E�i indirecte.

«

»